Лични Данни

1. С попълването на регистрационната форма, Вие предоставяте своите лични данни доброволно, като си запазвате правото да оттеглите съгласието си за обработване на данните по всяко време, както и да поискате заличаване на Вашите лични данни от нашите регистри.

2. На основание чл. 4, пар. 11 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския Парламент и на Съвета от 27 април 2016 година и чл. 4, ал. 1 , т. 2 от Закона за защита на личните данни с настоящата клауза давате изричното си информирано съгласие личните Ви данни да бъдат обработвани от Сдружение „Челисимо“.

3. Вашите лични данни се събират и обработват единствено за целите на кандидатстването за майсторските класове и участие в концертите на международен фестивал „Челисимо“.

4. Достъп до Вашите лични данни може да бъде предоставен единствено на субекти, имащи право да ги получават по силата на закон, както и на компетентните органи на съдебната власт.

5. Вие имате право на достъп във всеки момент до личните Ви данни, съхранявани от нас както и право да ги коригирате, като за целта е необходимо да изпратите писмено искане до:

cellissimo@cellissimofestival.comPersonal Data

1. By filling in the application form, you provide your personal data voluntarily, reserving the right to withdraw your consent to the processing of data at any time, as well as to request the deletion of your personal data from our registers.

2. On the grounds of art. 4, para. 11 of Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 and Art. 4, para. 1, item 2 of the Personal Data Protection Act, with this clause you give your explicit informed consent for your personal data to be processed by the Cellissimo Association.

3. Your personal data is collected and processed only for the purpose of applying for the master classes and participation in the concerts of the Cellissimo Festival.

4. Access to your personal data may be granted only to subjects entitled to receive it by law, as well as to the competent judicial authorities.

5. You have the right of access at any time in regards to your personal data stored by us and the right to correct them, for this purpose it is necessary to send a written request to:

cellissimo@cellissimofestival.com